KURSINFORMATION

Aktuell information till alla kursdeltagare

Om ni ska täcka en ny båtförsäkring, glöm inte att meddela försäkringsbolaget att ni har antingen förar- eller kustskepparintyg. Rabbatten ni får varierar men rabatt blir det.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera kurserna vid behov under kurstiden, t ex efter önskemål från eleverna.

Några råd inför tentamen

 • Börja med navigationuppgifterna
 • Besvara först på alla frågor du klarar av direkt. Vänta med resten till sist
 • Om du hinner, kolla dina svar på navigationsuppgifterna en gång till
 • Använd gärna hela tiden och lämna inte in för snabbt

Förarintyg

Nya krav fr.o.m 1 januari 2017

Tentamen

Provet är skriftlig och ska genomföras på högst en och en halv timme. Räknare får inte användas. Sökanden ska ha fyllt lägst 12 år. Vid behov kan vid samma tillfälle komplettering ske med ett individuellt muntligt förhör. Vid prövningens slut meddelas om provet har godkänts. Inget praktiskt prov ingår.

När du närmar dig kursens slut är det tid att tänka på examen. Du kontaktar en tentamensförrättare i din närhet och bestämmer tid. Du hittar alla förrättare på Nfb:s hemsida:

https://batlivsutbildning.se/

På tentamen uppvisar du legitimation och betalar med jämna pengar (för närvarande 625:-). Du har med dig sjökort, passare, transportör, linjal och blyertspenna. Inga böcker, räknare eller trycksaker är tillåtna.


Kustskepparintyg

Nya krav från 2020-01-01

From 1 januari 2020 gäller nya kunskapskrav för Kustskepparintyget. En del nya moment har tillkommit och kunskapskraven från förarintyget efterfrågas. För er del gäller dig att friska upp förarintyget som ingår numera i Kustskepparintygskursen.


Läs mer om NFB:s krav (PDF-fil)

Provet är skriftlig och ska genomföras på högst två timmar. Vid behov kan, vid samma tillfälle, komplettering ske med ett individuellt muntligt förhör. Vid provents slut meddelas om provet har godkänts eller ej.

 • Sökanden ska under kalenderåret: ha fyllt minst femton år ha innehaft
 • Förarintyg minst en månad ha praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt. Sådan erfarenhet kan dokumenteras genom att uppvisa intyg över genomgången övning enl. NfB:s rekommendation eller annat likvärdigt.

Praktisk erfarenhet kan dokumenteras genom att uppvisa NFB:s intygsbok:

 • Intyg över genomgången båtpraktik dag enligt NFB:s rekommendation utförd tillsammans med av NFB känd person. Saknas intygsbok kan båtpraktiken styrkas genom att genomförd båtpraktik intygas av person känd av NFB alternativt av person som innehar lägst behörigheten Kustskepparintyg. Innehav av behörigheten ska kunna styrkas vid provtillfället genom att underskrivet intyg om genomförd båtpraktik, kopia på innehavd behörighet samt legitimation av den som utfärdat intyget uppvisas för förhörsförrättaren vid provtillfället.

När du närmar dig kursens slut är det tid att tänka på examen. Du kontaktar en tentamensförrättare i din närhet och bestämmer tid. Du hittar alla förrättare på Nfbs hemsida:

https://batlivsutbildning.se/

På tentamen uppvisar du legitimation och betalar med jämna pengar (625:- för närvarande). Du har med dig sjökort, passare, transportör, linjal och blyertspenna. Inga böcker, eller trycksaker är tillåtna, däremot får du använda räknare.

OBS! Du måste även kunna uppvisa intyg för sjöpraktik.

Tentamenkostnad 625:-. Saknar du boken, tillkommer 65:-.

Fartygsbefäl Klass VIII

Denna behörighet gäller bara nationellt. Utan sjöpraktik får du i Sverige köra fartyg med en dräktighet upp till 20* och med högst 12 passagerare i kommersiell trafik. Fartområdet avser svenska skyddade vatten och svenska vatten nära skydd. Med 36 månader sjötid ger examen rätt att framföra fartyg på högst 70* i dräktighet (kräver bryggstjänst).

Tentamen

Denna utbildning administreras inte av Nämnden för båtliv. Sök efter tentamenförrättare på nätet. Ibland finns dock information om tentamensförrätare på www.batlivsutbildning.se

Fartygsbefäl klass VIII administreras av högskola som har nautisk sjöbefälsutbildning. Provet förrättas av person som högskolan förordnar. Bevis om examen utfärdas av högskolan. Deltagare i provet ska ha fyllt 15 år samt kunna uppvisa giltigt läkarintyg (förenklat Läkarintyg för sjöfolk) ej äldre än två år som visar att kraven på syn- och hörselförmåga för befattning som kräver denna examen är uppfyllda.

Övriga tentamenskrav är:

 • Kustskepparintyg
 • VHF-certifikat
 • Eventuellt intyg om praktisk bryggtjänst (om man vill ha full behörighet, men det krävs inte i vissa fall),
 • Brandutbildning/-träning samt utbildning i ABC-sjukvård.
 • Intyg på radarpraktik.

Även ID-handlingar ska uppvisas. Provet är uppdelat på ett teoretiskt/skriftligt och ett praktiskt prov. För att erhålla bevis om examen ska samtliga moment vara godkända. Provavgiften var 1000:- (Sjöfartshögskolan Kalmar 2009) eller 1.250:- (Chalmers 2009). Avgiften har höjts sedan dess. Eventuell båt- eller simulatorhyra vid praktiska prov ingår inte.

*Dräktighet är en term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek. Brutto- och nettodräktighet är två enhetslösa jämförelsetal:

 • Bruttodräktigheten baseras på fartygets totala inneslutna volym.
 • Nettodräktigheten baseras på lastutrymmenas volym. I beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten.

Radarintyg

Förutsättningar

För erhållande av Radarintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar:

 • Förhöret ska bestå av ett skriftligt prov samt ett praktiskt prov.
 • Vid behov kan det skriftliga provet kompletteras med muntligt förhör, med utgångspunkt från resultatet av det skriftliga provet.
 • Det skriftliga provet ska genomföras på högst 1 timme.
 • Det praktiska provet kan genomföras i fartyg med radar, som har skymda rutor som förhindrar sikt från navigationsplatsen, eller i simulator där en enklare radar kan simuleras. Under det praktiska provet ska en annan prövande styra fartyget, efter kompass. -
 • Rekommenderad lägsta ålder av den som prövas är 15 år.
 • Sökande ska inneha lägst Kustskepparintyg eller motsvarande kunskaper samt ha praktisk erfarenhet av att föra fritidsfartyg.
 • Vid förhörets slut ska förhörsförrättaren meddela om den prövade har godkänts eller ej.
 • Förhörsförrättare må pröva egna elever.

Tentamen

När du närmar dig kursens slut är det tid att tänka på examen. Du kontaktar en tentamensförrättare i din närhet och bestämmer tid. Du hittar alla förrättare på Nfbs hemsida: www.batlivsutbildning.se På tentamen uppvisar du legitimation och betalar med jämna pengar 500:-).

Du måste kunna uppvisa intyg på radarpraktik innan tentamen (praktiken tar normalt 3 timmar).

Meterologi

Ingen tentamen möjlig

VHF-certifikat

Tentamen (praktiskt prov från 2017-07-01

NFB tillämpar från och med 2017-07-01 en webbaserad VHF-simulator för SRC. Simulatorn finns under rubriken INTYG/SRC CERTIFIKAT på NFB hemsida www.batlivsutbildning.se VHF-simulatorn innehåller både en länk till övningsuppgifter och en länk till genomförande av praktiskt prov. VHF-simulatorn har utvecklats och utformats i samarbete med Telenor Kustradio i Norge som underleverantör. Kursbeviset (intyget) från simulatorprovet ska medtagas och visas upp för auktoriserad förhörsförrättare i NFB då det teoretiska förhöret genomförs.

För att erhålla SRC gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar:

Förhöret ska bestå av ett skriftligt-, och ett praktiskt prov. Vid behov kan det skriftliga provet kompletteras med ett individuellt muntligt förhör, med utgångspunkt från det skriftliga provet. Det skriftliga provet ska genomföras på högst 1 timme. Det praktiska provet ska genomföras på högst 30 minuter. Den prövande ska ha fyllt minst 15 år. Det skriftliga provet och den praktiska prövningen behöver inte ske vid samma tillfälle. Vid prövningens slut ska förhörsförrättaren meddela om den prövade erhållit godkänt eller icke godkänt resultat. Det skriftliga provet tar drygt en halvtimme och omfattar frågor på innehållet i denna bok. NfBs prov- och certifikatavgift är 650:- .

När du närmar dig kursens slut är det tid att tänka på examen. Du kontaktar en tentamensförrättare i din närhet och bestämmer tid. Du hittar alla förrättare på Nfbs hemsida:

https://batlivsutbildning.se/

På tentamen uppvisar du legitimation och betalar med jämna pengar (625:-).

CEVNI Kanalintyg - 2017-års krav

Om du ska färdas på europeiska inlandsfarvatten ska CEVNI-regelverket medföras ombord.

Det ska även finnas sjökort och samtliga behörigheter med på färden.

Tentamen

Ett kommande svensk-utfärdat ICC kommer att ha krav på uppvisande av svenskt bilkörkort samt undertecknad egenförsäkran om hälsa eller läkarintyg för ej bilkörkortsinnehavare vid provtillfället för att utfärdas.

Validering, av tidigare och kommande Kanalintyg, mot kommande svensk utfärdat ICC kommer att kunna ske med detta krav. För erhållande av Kanalintyget gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar:

 • Prövande ska inneha/kunna förete Förarintyg eller Kustskepparintyg samt båtpraktik och SRC senast i samband med provets början.
 • Prövningen ska bestå av ett skriftligt standard prov på svenska som kan kompletteras med ett muntligt förhör, vilka genomförs vid ett och samma tillfälle.
 • Det skriftliga provet består av 20-30 frågor och ska genomföras på högst en timme.
 • Vid prövningens slut ska förhörsförrättaren meddela om den prövande godkänts eller ej. Avsteg från det skriftliga svenska standardprovet (t ex annat språk som accepterats av såväl den prövande som förhörsförrättaren) skall föregås av särskilt medgivande av Nämnden för Båtlivsutbildning.
 • Sökande ska ha fyllt 16 år vid provtillfället.
 • För godkänt krävs minst 90 % rätt.

När du närmar dig kursens slut är det tid att tänka på examen. Du kontaktar en tentamensförrättare i din närhet och bestämmer tid. Du hittar alla förrättare på Nfbs hemsida: https://batlivsutbildning.se/

På tentamen uppvisar du legitimation och betalar med jämna pengar (500:-).